• nl
   • en

   Algemene Voorwaarden

   Wedding Studios
   KvK 27354258
   Lobelialaan 90
   2555PK Den Haag

    

   Artikel 1. Definities

   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
   2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Wedding Studios (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
   3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
   4. Fotograaf: Gabriël Scharis – Wedding Studios, tevens gebruiker van deze
   algemene voorwaarden en opdrachtnemer. Waar fotograaf staat wordt tevens videograaf of filmer begrepen.
   5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
   6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
   7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
   ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
   8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
   9. Aw: Auteurswet 1912

   Artikel 2. Toepassing

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtge-ver, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
   2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algeme-ne voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
   3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   Artikel 3. Aanbod

   1. Fotograaf doet mondeling een aanbod of prijsopgave.
   2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.
   3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen
   na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
   4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan
   door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal op-drachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

   Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

   1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
   2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie be-schikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
   3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

   Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

   1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
   2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
   3. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptima-lisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen in-vloed heeft.
   4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
   nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
   mogelijk te maken.

   1. Bruidspaar mag een wensenlijst leveren aan Wedding Studios, waarin gewenste beelden, zoals groepsfoto’s of namen van personen zijn opgenomen. Wedding Studios zal zijn uiterste best doen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.
    6. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene
    omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

   Artikel 6. Levering

   1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
   2. Fotograaf levert de foto’s of video 6 weken na de bruiloft. Deze termijn kan langer zijn wanneer fotograaf afhankelijk is van te leveren materialen door opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf zo spoedig mogelijk melding.
   3. Foto’s en/of video worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd op USB stick.
   4. Fotograaf levert uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto en/of videomateriaal als eindproduct.
   5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

   Artikel 7. Vergoeding

   1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.
   2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
   3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
   4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.
   5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

   Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

   1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan op-drachtgever, tenzij anders overeengekomen.
   2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
   3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
   4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

   Artikel 9. Annulering en opschorting

   1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
   2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de
   uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
   3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
   4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de
   aanbetaling voor de opdracht in rekening.
   5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst
   te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen
   werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
   6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
   7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het
   openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

   Artikel 10. Klachten

   1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
   2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
   3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

   Artikel 11. Auteursrecht

   1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
   2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
   3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publica-ties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
   4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
   5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
   6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
   7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te ne-men.

   Artikel 12. Portretrecht

   1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publica-ties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
   2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.
   3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

   Artikel 13. Aansprakelijkheid

   1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
   2. Fotograaf is niet aansprakelij voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmateriaal.
   3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 3 maanden bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
   4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

   Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

   1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
   3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

   Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

   1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
   2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

   Artikel 16. Privacy / geheimhouding

   1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. WeddingStudios respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en   zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
   2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de websites van WeddingStudios gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u ons het beste hierover bellen via 06-2424000. Ook kunt u een email sturen naar info@trouwfotograaf.nl Wij zullen dan direct stappen ondernemen zodat deze beelddrager niet meer op de desbetreffende site van WeddingStudios gebruikt zal worden.
   3. Er worden op onze websites Cookies geplaatst voor het anoniem bijhouden van het gebruikersgedrag op de website (analytische cookies).
   Heeft u vragen m.b.t. de privacy van gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op via info@trouwfotograaf.nl.